Skip to main content

Statuten

Op vier maart tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Eline Melissa van Rosmalen-van der Stelt, notaris te Meierijstad: de heer ▪▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪ ▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪▪, geboren te ▪▪▪▪▪▪ op ▪▪▪ ▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪, wonende te ▪▪▪▪ ▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪, ▪▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪, ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪, gehuwd met ▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers, statutair gevestigd te gemeente Grave, feitelijk gevestigd ▪▪▪▪ ▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪, ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17144629, en als zodanig de Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers, hierna ook te noemen: de vereniging, te dezen, (overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 4 van haar statuten), rechtens vertegenwoordigend.

Inleiding

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:

 1. De Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers voornoemd (de vereniging) werd opgericht bij en haar statuten zijn vastgelegd in een akte op elf april tweeduizend twee verleden voor mr. R.W.M. Bruggink, destijds notaris te Wijchen.
 2. Tot op heden zijn de statuten van de vereniging ongewijzigd gebleven.
 3. Door de algemene ledenvergadering van de vereniging is in de op vijf februari tweeduizend vierentwintig gehouden vergadering conform de wettelijke en statutaire voorschriften besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen zoals hierna zal worden vermeld. Een kopie van de notulen van bedoelde vergadering zal aan deze akte worden gehecht. De door het bestuur aan de verschenen persoon gegeven schriftelijke volmacht, is eveneens aangehecht.

Statutenwijziging

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van voormeld besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging de statuten van de vereniging met onmiddellijke ingang algeheel te wijzigen en gewijzigd vast te stellen als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Grave.

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is:
  • het verbeteren van de kwaliteit van de parcoursbouw op springwedstrijden in de hippische sport;
  • het vergroten van de deskundigheid onder haar leden;
  • het vertegenwoordigen van de parcoursbouwers bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (hierna ook te noemen: KNHS), dan wel andere gerelateerde paardensportorganisatie(s), ter behartiging van hun belangen.
  • zorgdragen voor de verdere professionele belangen van de leden.
 2. Zij wil dit doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting, opleidingen en het organiseren van bijeenkomsten/clinics.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden en ereleden.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Enkel natuurlijke personen die als parcoursbouwer bij de KNHS zijn geregistreerd kunnen/mogen als lid worden toegelaten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 4. Er kan sprake zijn van een gast-lidmaatschap. Deze personen hebben geen stemrecht maar kunnen wel deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
 5. Ereleden zijn zij, die wegens hun verdienste jegens de vereniging of op het terrein van de doelstelling van de vereniging door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd.
 6. Ereleden hebben geen verplichtingen jegens de vereniging en geen andere rechten dan eventueel toegekend bij de statuten of bij huishoudelijk reglement. Ereleden hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar. Dit dient schriftelijk schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  • wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  • wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Dit gebeurt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. Een wijziging in de hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering in de algemene ledenvergadering die voorafgaat aan het betreffende kalenderjaar.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden en stelt het aantal bestuursleden vast. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie.
 2. Het bestuur kent, indien het uit ten minste zeven meerderjarige personen bestaat, een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de vice- voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd.
 3. Het bestuur of ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door drie of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend worden herbenoemd. Een bestuurslid mag echter maximaal drie (al dan niet achtereenvolgende) termijnen van drie (3) jaar zitting hebben in het bestuur. Dispensatie is toegestaan voor maximaal één (1) jaar, mits het bestuur onderbezet is.
 5. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
 6. Na de benoeming van bestuursleden worden de taken van ieder bestuurslid vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde met een twee derden meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing.
 8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken en door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur door benoeming tot lid van de kascommissie van de vereniging.
 9. Voor ieder bestuurslid kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin, om welke reden ook, gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tien dagen door de vereniging of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.
 10. Niet voor benoeming tot lid van het bestuur komen in aanmerking personen die bloed- en aanverwant zijn in de eerste graad, gehuwd zijn met of een gemeenschappelijke huishouding voeren met een (ander) lid binnen het bestuur van de vereniging.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
 3. Het bestuur of de twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een lid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
 4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
 5. Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten, hetzij een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
 6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de eventueel met de vereniging verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan neemt de algemene vergadering het besluit.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de ereleden, de donateurs, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid en een erelid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden. Over zaken zal bij handopsteken en over personen zal schriftelijk worden gestemd of bij acclamatie als geen van de leden aanwezig op de vergadering hier bezwaar tegen heeft.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 12

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter, of bij diens afwezigheid wijst het bestuur iemand uit hun midden aan. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 13

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. De controle op het in lid 1 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door de door de algemene vergadering benoemde kascommissie. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 14

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 15

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

 1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 17

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 18

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 19

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waaronder mede wordt begrepen een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht.

Aan te hechten stukken

Aan de onderhavige akte zullen de navolgende stukken worden gehecht:

 • kopie notulen.

Slot

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Sint-Oedenrode, op de datum, in _ het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.